Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO INTERNETOVÝ PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU, BYTOVÝCH A ZAHRADNÍCH DOPLŇKŮ, OKEN, DVEŘÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ.


Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při zásilkách zboží a služeb, tj. mezi firmou OKNA & DVEŘE KAPSIA s.r.o. (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Prodávající

OKNA & DVEŘE KAPSIA s.r.o. (SHOP.OKNADVEREKAPSIA.CZ) se sídlem Písek 301, PSČ 73984, IČ:28588282 DIČ: CZ28588282

 

Kupující

 • Fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která kupuje od prodávajícího.
 • Důležité pojmy pro účely Obchodních podmínek
 • Zásilkou se rozumí, fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa.
 • Technickou specifikací se rozumí specifikace zboží, které má být dodáno prodávajícím, uvedena na internetových stránkách WWW.STAVEBNINYKAPSIA.CZ
 • Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci.
 • Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky připsáním sjednané částky na bankovní účet prodávajícího, popřípadě zaplacení hotově.

 

Předmět smluvního vztahu

Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito Obchodními podmínkami. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu.

 

Ceny zboží

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně v nabídce, ale může být dodáno, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

 

Platební podmínky

Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

 • Na dobírku při doručení zboží Za zboží zaplatí kupující hotově v okamžiku převzetí od dopravce.
 • Platba předem bankovním převodem Převod z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede kupující č. objednávky. Všechny údaje potřebné k provedení platby budou uvedeny v potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky, které odešle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

 

Bankovní spojení prodávajícího:

Číslo účtu: 1670601379/0800 Česká spořitelna

 

Objednávání a dodací podmínky

Objednat zboží lze následujícími způsoby:
Prostřednictvím elektronického obchodu: SHOP.OKNADVEREKAPSIA.CZ
Elektronickou poštou na adrese: STAVEBNINYKAPSIA@SEZNAM.CZ
Telefonicky: +420 606 023 517,

 

Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu. V případě, že si kupující přeje dodat zboží v jiném než okamžitém termínu či termínu, potvrzeném prodávajícím, je potom povinen o tom písemně nebo telefonicky prodávajícího vyrozumět.

 

Způsob dodání - rozvoz zboží

 • Dopravu objednaného zboží zajišťujeme přepravní službou PPL, ČESKOU POŠTOU, KAMIONOVOU DOPRAVOU nebo vlastní přepravou STAVEBNINY KAPSIA DOVOZ STAVEBNIN.
  Extra službou je složení/vynesení objednaného zboží na místo určení, nebo výpomoc se složením/vynesením. Tato služba se vztahuje na přepravu "vlastní přepravou (přepravce STAVEBNINY KAPSIA).
 • Cena za přepravu je hrazena jako součást faktury společně se zbožím.

 

Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. je nutné splnit následující podmínky:

Podmínky pro odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, je povinen splnit následující podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu OKNADVEREKAPSIA@SEZNAM.CZ) s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM.RRRR, číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: xxxxxxxxxx.
Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií výše uvedeného dopisu.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na tyto případy:
Zásilka zboží, které bylo speciálně upraveno na přání kupujícího nebo výslovně objednáno na přání kupujícího.

 

Vrácení peněz

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peníze za vrácené zboží bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově nebo složenkou úhradu poskytnout nelze.

Převzetí zboží, poškozená zásilka

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu nebo ne deformovanost balíku) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od pracovníka přepravní společnosti některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku odmítnout. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. V případě odmítnutí sepsání protokolu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky pro její neúplnost nebo poškození je nutno neprodleně oznámit e-mailem na OKNADVEREKAPSIA.CZ

Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky vlivem přepravy.

Pokud je zásilka v pořádku, kupující je povinen ji od dopravce převzít. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu.

 

Záruční podmínky

Na veškeré zboží dodané prodávajícím, se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Poskytnutá záruka může být delší, v takovém případě je to uvedeno v technické specifikaci zboží. Délka poskytnuté záruky je vždy uvedena na záručním/dodacím listě. Pokud zásilka tento doklad neobsahuje, má se zato, že zboží podléhá záruce v zákonné lhůtě 24 měsíců.

 

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, a také předpisy souvisejícími. Případná individuální smlouva s kupujícím je nadřazená Obchodním podmínkám.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkající se objednaného zboží.

 

Tyto OP jsou platné od 1. 1. 2012 a ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez upozornění.

 

Kupující objednáním od prodávajícího dává souhlas s těmito Obchodními podmínkami.